Undervisningskonster

LEDARSKAP - tio undervisningskonster som har med ledarskap att göra

Introduktion av följande trenätsbegrepp: axiomatisk berättelse, axiomatisk idé, inre/yttre element, emergens, funktionsmönster, hävda möjlighetsrum(hålla möjlighetsrum i hävd), importera/exportera kunskap, konstruktiva/destruktiva inre element, kunskapselement, ledande faktor, möjlighetsrum, yttre/inre/ledande position, regim, given/skapad/emergent risk, samordnade strategier, samverkande strategier, positiv/negativ sanktion, sanktionera, självorganisering, strateginät, supraindivid, aktiv/inaktiv supraindivid, och utgångsaktivitet

VARA-I-SKOLAN - två undervisningskonster som har med elevernas trivsel att göra

Introduktion av följande trenätsbegrepp: behovsnät, (behov i) futural behovskedja, nu-behov, strategikedja

LÄRA-I-SKOLAN - sexton undervisningskonster som har med lärandet att göra

Introduktion av följande trenätsbegrepp: aktivitetsnivå, basnivå, didaktisk transformation, exportera/importera kunskap, förankra kunskap, positiva/negativa kunskapstecken, fylla ut möjlighetsrum, mönsternivå, orsaksnät, processnivå

Läsanvisning
Trenätsteorin och dess begrepp har använts som tankeverktyg för att upptäcka undervisningskonsterna. Trenätsbegreppen är därför långa stycken nödvändiga som redskap för att beskriva konsterna, dvs. de ingår i texterna om undervisningskonsterna.

Ett trenätsbegrepp introduceras i det första sammanhanget där det använts. För att underlätta läsningen och förståelsen kan man läsa avsnitten i nummerföljd.