Trenätsteorin

Trenätsteorin är en teoretisk syntes, dvs. en helhet sammansatt av ord och begrepp från flera olika teoretiska perspektiv.


Teoretiskt perspektiv
Exempel Innebörd/tolkning
Donald A. Schöns begrepp teori-i-användning,
som består av:
   
värden trygghet behov
strategier trygghet syfte
antaganden om verkligheten trygghet faktiskt tillstånd

Teoretiskt perspektiv Exempel Innebörd/tolkning
systemteori (system) trygghet/arbetsro jämvikt hos systemen elev/klass
informationsteori
(skillnad som gör skillnad)
rädsla känsla som hotar elevs jämvikt
kaosteori
(oförutsägarhet)

oro

lärande

rädslan stör jämvikten med oförutsägbara följder, som förvirring

självorganisering

Trenätsbegreppen är av två slag: givna och nyskapade.
De givna begreppen – som värde och strategi, system och jämvikt; självorganisering och oförutsägbarhet – är av allmänt slag och räcker inte till för att på detaljplanet beskriva undervisningens komplexitet. De har därför kompletterats med nyskapade begrepp som behovsnät och strateginät; ledande faktor och orsaksnät; möjlighetsrum och inre/yttre/ledande position m.fl.
De nya trenätsbegreppen introduceras i löpande text dels i Undersökningar, dels i Undervisningskonster (se vänstra spalten på denna sida!) - Läs mer i texten Att tänka för fred och hållbarhet och på Trenätsteorins hemsida!