Spartacusprojektet - ett professionaliseringsprojekt

Programförklaring

Spartacusprojektet är ett pedagogiskt projekt. I antikens Grekland var pedagogerna slavar; pedagogerna utförde det arbete som deras herrar bestämde. Kunskap är makt. Genom att äga slavarna fick herrarna makten över slavarnas kunskaper; slavarnas kunskaper gav herrarna makt; genom slaveriet gav ägandet makt. 

Antikens pedagoger och dagens har en sak gemensam: tyst kunskap. Det finns också en grundläggande skillnad: lärarna ägs inte av några herrar. Herrarna har däremot politisk makt över lärarna. Det har visat sig att motsatsen till ”kunskap är makt” inte gäller; makt ger inte nödvändigtvis kunskap; politikerna har inte direkt tillgång till lärarnas tysta kunskap; det är lärarna som äger den tysta kunskap som behövs för undervisning, inte politikerna. Politikerna äger vare sig lärarna eller deras tysta kunskap.

Politiker har insett detta och talar därför om lärarna som ”de professionella”, men till skillnad från läkarna är lärarna inte professionella – de utgör inte en autonom yrkeskår med en vetenskaplig kunskapsgrund och eget yrkesspråk. Och även om politikerna kallar lärarna professionella så behandlar man dem fortfarande ofta som slavar; många politiker vill vara herrar över lärarna och undervisningen.

Den springande punkten är idén att skolan ska vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det finns skäl att tro att erfarna lärare har beprövad erfarenhet, dvs. att vissa slavar har mer tyst kunskap än andra – och framförallt mer än herrarna, politikerna. Den tysta kunskapen är inte bara tyst utan också osynlig, och inte bara för politikerna utan även för lärarna själva och detta får konsekvenser för maktbalansen mellan dem. Till skillnad från politikernas makt över lagar och styrdokument är lärarnas makt över elevernas lärande långa stycken osynlig. Medan politikerna inser sin makt över lärarna inser de ofta inte sin brist på tyst kunskap om undervisning. Men likaväl som kunskap kan visa sig i makt, kan brist på kunskap visa sig i vanmakt; idag har både lärare och politiker anledning att känna vanmakt när det gäller skolan, och denna vanmakt kan härledas till bristen på maktbalans mellan politiker och lärare.

Spartacus var en slav som ledde ett uppror. Detta slavuppror handlade om både politisk och ekonomisk makt; slavarna ville äga och ha makten över sig själva. Spartacusprojektet gäller inte den politiska eller ekonomiska makten över skolan, utan den makt som kommer av kunskap; Spartacusprojektet syftar till att synliggöra lärares tysta kunskap för att därigenom skapa en bättre maktbalans mellan politiker och lärare: Spartacusprojektet syftar till att ge lärarna makten över undervisningen, att göra lärarkåren till en autonom yrkesgrupp vars yrkeskunskaper erkänns som samhällets legitima grund för skola och undervisning.


Syften


Spartacusprojektet syftar till

  • att öka den svenska lärarkårens autonomi
  • att ge lärarkåren en vetenskaplig kunskapsgrund
  • att ge lärarkåren ett vetenskapligt grundat yrkesspråk


Spartacusprojektets innehåll


Projektets innehåll är en helhet av ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” och består i 

  • en teoretisk syntes av fem delar: begreppen tyst kunskap, reflekterande praktiker,
    system-, informations- och kaosteori
  • ord och begrepp som ska tillgodose lärares behov av yrkesord
  • kunskapsteori inklusive beskrivning av undervisningskonster

Webbapplikation: Complador, ett redskap till att dokumentera lärares tänkande i form av tre typer av tankekartor: orsaks-, behovs- och strateginät


Historik

1996 Lärares strategier; D-uppsats, Örebro Högskola
2001 Trenätsmodellen. Ett systemteoretiskt redskap för att beskriva helhet och komplexitet i pedagogisk praktik – exemplet värnpliktsutbildning; doktorsavhandling, Lärarhögskolan i Stockholm


2005 Complador; complador.se
2014 Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi; Complador förlag; finns som pdf-fil på 3nt.se


2015 Undervisningskonster; pdf-fil, metodik.education
2016 Kunskapsteori för lärare; pdf-fil, metodik.education


Kommunikation

Kommunikationen sker tills vidare via de tre hemsidorna

3nt.se
complador.se
metodik.education