Undvik dessa ord
 
Tillbaka till Yrkesspråk?
 

information >>>

Information är inte ett kandidatord till lärares yrkesspråk och bör därför undvikas.

Att vara lärare innebär att hantera kaos och oförutsägbarhet och ett ord som informera kan ge ett falskt intryck av ordning och kontroll, dvs. det kan ge en felaktig verklighetsuppfattning. Skälet till att förkasta information som ett lämpligt ord för lärare har med osäkerhet att göra – man kan som lärare inte lita på information; även om man har informerat betyder inte detta att de/n man har informerat har blivit informerad, dvs. har fått kunskap.

Detta trenätsperspektiv på information bygger på Gregory Batesons definition av information: (en bit) information är en skillnad som gör en skillnad, och det är den definitionen som klargör varför information inte är ett kandidatord utan bör undvikas.

Ordet ”gör” i definitionen är presens, det säger vad som händer i nuet. Men lärares uppgift är inte att i nu-tid referera vad som händer i klassrummet och i elevernas huvuden, utan att planera för vad som ska hända där; lärares teorier-i-användning handlar inte om presens utan först om futurum och sedan om imperfektum/preterium, dvs. om det som först ska hända och det som sedan har hänt.

I efterhand kan läraren konstatera att ”jag berättade” men kan aldrig veta med säkerhet i vilken utsträckning som eleverna/föräldrarna förstod, dvs. om de faktiskt blev informerade – om skillnaderna i ens tal gjorde just de skillnader som var avsedda.

Trenätskans ”ledande faktor” är bättre anpassat än till lärares arbetssituation än ”information”: en ledande faktor är någonting som KAN göra skillnad. Det kan göra skillnad att jag berättar om detta; varje ord är en ledande faktor, den kan göra skillnad, så därför måste jag ”väga mina ord på guldvåg”. Men för att veta om mina ord har gjort skillnad behöver jag återkoppling, jag behöver få höra om de som lyssnat också har förstått, om orden har gjort skillnad på det sätt som var tänkt.

Det sägs ibland att det är svårt att informera, och detta speglar insikten att informerande inte kan handla om ordning och förutsägbarhet. >>>


styrning >>>

Ordet styrning är olämpligt i skolsammanhang eftersom det ger en felaktig bild av verkligheten: man kan inte styra skolan vare sig i dess helhet, eller i dess delar som enskilda skolenheter, lärare, skolklasser, elever eller lärande.

Ordet styrning innebär dels att det finns en viss bestämd riktning, dels att man på ett målmedvetet kan föra någonting i denna riktning. Ordet styrning har med styre att göra. Cyklar låter sig styras och detta med stor målmedvetenhet och precision.

Även ordet ledning handlar om att föra någonting i en viss riktning. Men det finns också en skillnad mellan att styra och att leda och det har med ordning och kontroll att göra. Styrning innebär mer ordning än vad ledning gör, och tvärtom, ledning innebär mer frihet än vad styrning gör.

En turistbuss med chaufför, guide och deltagare kan tjäna som illustration till denna skillnad: busschauffören kan och måste kunna styra bussen till utflyktsmålet och under färden råder ordning: var sak på sin plats; chauffören kan hela tiden bestämma hur fort kolvarna ska röra sig i motorn och i vilken riktning framhjulen ska rulla. Men då bussen stannar och turisterna väller ut uppstår kaos, oordning och oförutsägbarhet. Guidens uppgift är nu att leda gruppen under sightseeingturen, men även om alla går mot samma mål rör sig var och en av turisterna på sitt sätt, beroende på ork och intresse – man går närmare för att se bättre, man stannar till, gör sällskap, kommer efter, skyndar ifatt; att hålla ihop och föra gruppen i rätt riktning kräver ledarskap av guiden.

De som drar upp de stora riktlinjerna för skolan brukar tala om ”styrkedjan” som ska ge staten makt över processerna ute i skolorna. Men eftersom detta ord inte stämmer överens med somliga förutsättningar i form av kaos och frihet, kommer denna maktambition att visa sig fåfäng – skolan är en verksamhet som inte låter sig styras, utan som kräver ledarskap. Bilden av skolan som en grupp turister som leds runt på sightseeing är mer relevant än skolan som en buss som låter sig styras. >>>